Technion เตรียมเปิดหลักสูตร MBA นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ประกอบการใหม่

29 เมษายน 2556 หมวดหมู่: Education, Internet Technion สถาบันแห่งเทคโนโลยีของประเทศอิสราเอล ประกาศเปิดหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลา 1