symbol

Articles

Livestock
>
<

‘Morning-after pill for chickens’ under development

Israeli startup Eggxyt’s technology to determine the gender of chicken embryos before incubation and hatching sparks interest in Europe and China. By ISRAEL21c Staff JUNE 1, 2017 The Israeli startup
Read more

VIV Asia 2017: Israel Technologies and Solutions on March 15-17, 2017 Hall 99, Bitec, Bangkok

เรียนผู้มีเกียรติทุกท่าน ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานทูตอิสราเอลมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมอิสราเอล พาวิลเลี่ยนและพบกับบริษัทชั้นนำจากประเทศอิสราเอลในงาน VIV Asia 2017 ณ.ศูนย์ประชุมไบเทค ตั้งแต่วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ในงานนี้ท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำในด้านปศุสัตว์และนวัตกรรมจากประเทศอิสราเอล ที่มีเทคโนโลยืที่ก้าวหน้าและมีประสบการ์ณมาอย่างยาวนาน ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์ จนกระทั่งถึงการแปรรูปเพื่อใช้บริโภค (From Feed to Food) ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปสัตว์ปีก เนื้อหมู ผลิตภัณฑ์จากนม และสัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเทคโนโลยีของอิสราเอลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ เพือมองหาคู่ค้าและโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศไทย บริษัทที่ร่วมเดินทางมาในคณะนี้มีทั้งสิ้น 9 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทมีความชำนาญด้านเทคโนโลยีการปศุสัตว์สาขาต่างๆ ทั้ง การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกและปศุสัตว์ ผู้ผลิตด้านสัตวแพทยศาสตร์และเกษตรกรรม
Read more