symbol

ติดต่อเรา

Contact

อิสราเอลสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจ

  • 75 ถ. สุขุมวิท ซอย 19 เขตวัฒนากรุงเทพฯ
    โทรศัพท์ : (+66) 204-9240/1 โทรสาร : (+66) 204-9245
  • บริษัท อยู่ในประเทศไทย
    โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อด้านล่างนี้


    Companies based in Israel
    please click here to contact