ĐẨY MẠNH HỢP TÁC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM – ISRAEL

Ngày 7/3/2023, Phòng Kinh tế & Thương mại - Đại